Правила на конкурса ”Влез в общността на Daedalus Online”

  • Print

Art. 1. Организатор на конкурса: 

Организатор на кампанията е фирмата S.C. Daedalus New Media Research SRL, с офис в Букурещ, Каля Флореаска 169, сектор 2,CUI: 2560656,

 регистрирана в търговския регистър под номер: J40 / 6306 / 27.05.2009, със сметка RO66BRDE441SV63303434410, открита в Банка BRD, блд. Дечебал, представлявана от Лауренциу Сергие – Управител.

Конкурсът ще се проведе според по-долу представените правила, които са абсолютно задължителни за всички участници. Организаторът си запазва правото да модифицира настоящите правила, но не преди да уведоми предварително участниците.

Art. 2. Продължителност и обхват на провеждане на кампанията:

Периодът на провеждане на настоящия КОНКУРС е 11-ти декември - 28-ти юни 2013 г. Кампанията се провежда единствено на територията на Република България.

Art. 3. Право на участие: 

В този конкурс могат да участват всички лица с българско гражданство, навършили минимум 14 години до началната дата на конкурса, които живеят в България, членове са на панела на Daedalus Online и отговарят на всички други критерии, представени в настоящия регламент. В конкурса не могат да участват служители на фирмата Daedalus New Media Research, както и които и да са други лица, пряко свързани с този конкурс.

Art 4. Механизъм на провеждане 

Темата на конкурса е: „Влез в общността на Daedalus Online до 28-ти юни 2013 г. и спечели нашата награда – лаптоп“. За да участвате в конкурса, трябва да преминете през следните етапи: Попълнете началната анкета за регистрация в панела. Формулярът съдържа няколко задължителни за попълване полета, например и-мейл, телефон, град. Организаторите се освобождават от каквато и да било отговорност относно грешно попълнени данни от формуляра за регистрация, които са водят до невъзможност да ви се изпрати линк за потвърждение или да се свържем с вас по телефона, в случай че сте печеливш. Един участник има право да участва само с една регистрация в кампанията. В случай- че организаторът идентифицира няколко регистрации от едно и също лице, си запазва правото да анулира регистрациите и участието на съответното лице в конкурса.

Крайния срок за записване в панела е 28-ми юни 2013 г. Печелившите ще бъдат уведомени по и-мейл и имената им ще бъдат изписани на сайта на организатора в деня на тегленето на жребия.

Art. 5. Наградата от кампанията 

В рамките на кампанията“Влез в общността Daedalus Online” ще се присъди следната награда:    

Лаптоп – 1 бр.

Не е позволена замяна на наградата или изплащането на стойността й в пари.

Art.6. Определяне на победителите 

1. Победителите ще бъдат определени чрез жребий на 1-ви юли 2013 г.

2. Организаторът се задължава да уведоми печелившия в деня на тегленето на жребия на и-мейл адреса, предоставен от него в момента на регистрацията в кампанията.

3. Организаторът ще опита да се свърже с печелившия максимум 3 пъти.

4. В случай че победителите не са усвоили наградата (не са отговорили на и-мейла, отказват наградата или не отговарят на условията и критериите според регламента и т.н.) в 10-дневен срок от последното изпратено уведомително писмо, то участието им ще бъде счетено за невалидно и теще загубят права над спечелената награда.

Art. 7 Съдебни спорове

. В случай на възникване на потенциални спорове между организатора на кампанията и участниците, ще се цели тяхното решение по взаимно съгласие. В случай че горепосочените спорове не могат да бъдат разрешени по взаимно съгласие, то те ще бъдат предоставени за решение от страна на румънските компетентни органи.

Art. 8 Регламент на конкурса 

Правилата за участие в конкурса са достъпни безплатно за всеки участник в кампанията. Организаторът си запазва правото да променя настоящия регламент, след като промените се оповестят на участниците в сайта www.daedalusonline.eu.

Art. 9 Данъци и такси

Организаторът се задължава да изплати данъка, прилежащ към наградата, получена от победителя на настоящата кампания, определен чрез данъчния кодекс. Всички други задължения от какъвто и да било вид, ако има такива, са за сметка на печелившия.