Месечна толмбола

  • Print

Art. 1. Организатор на томболата:  

 

Организатор на кампанията е S.C. Daedalus New Media Research SRL, с офис в Букурещ, Каля Флореаска 169, сектор 2,CUI: 2560656, регистрирана в търговския регистър под номер: J40 / 6306 / 27.05.2009, със сметка RO66BRDE441SV63303434410, открита в Банка BRD, блд. Дечебал, представлявана от Лауренциу Сергие – Управител.   

Томболата ще се проведе според по-долу представените правила, които са абсолютно задължителни за всички участници. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, но не преди да уведоми предварително участниците.

  

Art. 2. Продължителност и обхват на провеждане на кампанията:

. Периодът на провеждане на настоящата томбола е 1-ви февруари - 31-ти декември 2013 г. Кампанията се провежда единствено на територията на Република България.

Art. 3. Право на участие:     

В тази томбола могат да участват всички лица с българско гражданство, навършили минимум 14 години до началната дата на томболата, които живеят в България, членове са на панела на Дедалус Онлайн и отговарят на всички други критерии, представени в настоящия регламент. В томболата не могат да участват служители на Daedalus New Media Research, както други лица, пряко свързани с тази томбола.

Art 4. Механизъм на провеждане     

Темата на томболата е Влез в общността на Deadalus Online до 31-ти декември 2013 г. Участвай на проучванията Daedalus Online и можеш да спечелиш един от трите купона за пазаруване на стоиност 25 Евро всеки. За да участвате в конкурса, трябва да изпълните следните условия:

1 Да бъдете част от панела Daedalus Online.

2 Да сте български граждани, и да пребивавате в страната.

3 Да имате навършени най-малко 14 години.

4 Да отговаряте най-малко на едно проучване месечно, получено от Daedalus Online, съответно в месеца, в който се прави тегленето.

 Един участник има право да участва само с една регистрация в кампанията. В случай че организаторът идентифицира няколко регистрации от едно и също лице, си запазва правото да анулира регистрациите и участието на съответното лице в томболата.  

Победителите ще бъдат потърсени по и-мейл/телефон и имената им ще бъдат обявявени на сайта.

Art. 5. Награди и тяхното предоставяне

В рамките на томболата ще бъдат предоставени три (3) купона за пазаруване на стоиност от 25 Евро всеки. Победителите ще получат разписка в електронен формат по електронна поща. Ваучерите са поименни.

 

Art.6. Определяне на победителите     

1. Победителите ще бъдат определени чрез жребий на първия работен ден от следващия месец за текущия месец.

2. Организаторът се задължава да уведоми печелившия в деня на тегленето на жребия по и-мейл на и-мейл адреса, предоставен по време на регистрация.

3. Организаторът ще опита да се свърже с печелившите максимум 2 пъти.

4. В случай, че победителите не са усвоили наградата (не са отговорили на и-мейла, отказват наградата или не отговарят на условията и критериите по регламент и т.н.) в 10-дневен срок от последното изпратено уведомително писмо, то участието им ще бъде счетено за невалидно и те ще загубят права над спечелената награда.

     Art. 7 Съдебни спорове

В случай на възникване на потенциални спорове между организатора на кампанията и участниците, ще се цели тяхното решение по взаимно съгласие. В случай че по-горе посочените спорове не могат да бъдат разрешени по взаимно съгласие, то те ще бъдат представени за решение от страна на румънските компетентни органи.

     Art. 8  Регламентът на промоцията

Регуламентът на томболата е на разположение на всеки участник на сайта на: bg.daedalusonline.eu.

Art. 9 Данъци и такси